Dětská skupina č. 2 – Bublinky

Financování provozu dětské skupiny Bublinky za podpory z Evropského

sociálního fondu:

Název projektu: DS Bublinky

Číslo projektu: CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0016985

Termín realizace projektu: 1.6.-31.12.2022

 

„V dětské skupině se máme rádi,

všichni jsme tu kamarádi.

Výlety a procházky do okolí podnikáme,

všechny krásy přírody rádi poznáváme.“

V dětech se snažíme budovat pozitivní vztah k přírodě, respektování potřeb druhých, ochraně okolní přírody, zvířat i rostlin. Velký význam věnujeme také uvědomování si významu rodiny, vzájemné lásky a úcty k druhým lidem, ale rovněž k sobě samému. Snažíme se děti vést ke zdravému způsobu života, podporovat jejich postoje, které je učí k úctě k životu a zdraví.

Základem našeho přístupu je komunikace, spolupráce, ale také přístup směřovaný jak k rodičům, tak k jiným organizacím a subjektům.

Dětská skupina Voděrady vznikla pod laskavou záštitou obce z důvodu zachování „dětského života“ ve vesnici.

V Dětské skupině Voděrady se pracuje s každým dítětem ohledem na jeho individuální předpoklady a dovednosti. Každé dítě je originál, a s každým dítětem se jedná citlivě s ohledem na jeho věkové zvláštnosti. Aktivity v dětské skupině jsou přiměřeny věku a schopnostem dětí.

Něco málo z historie Bublinek

„28. října 2018 začaly výkopové práce pro stavbu druhé dětské skupiny. Začalo se s několikaměsíčním zpožděním, ale přitom týden po podepsání smlouvy a různých schůzkách se všemi pracovními složkami. Ze všeho toho táhlého a náročného procesu bylo nejjednodušší získat kompletní stavební povolení, které jsme obdrželi na počátku června.

Poté byly otevřeny dotační programy na rekonstrukci a provoz + vybavení (žádosti o dotace byly podány na Evropský fond pro místní rozvoj a Evrop. sociální fond).

Přestavba objektu určeného pro druhou dětskou skupinu se značně prodloužila z důvodu komplikací vzniklých v průběhu realizace stavby. Z počátku to byla nedostupnost stavebního materiálu, dále jsme byli limitováni dodržováním technologických postupů. Při stavbě se například zjistilo, že v trase nových základů se nacházejí inženýrské sítě, které jsou za hranicí životnosti a kolidují se stavbou (tzn. přípojka vody pro DS a ZŠ, přípojka vč. vodoměrné šachty, přípojka plynu a dešťová kanalizace sousedního objektu). Bylo provedeno vše nově, i s výměnou šoupat na vodoměru. Dále se zjistilo, že stávající zdivo nemá vodorovnou izolaci a je zavlhlé, byl přizván sanační technik, který provedl měření vlhkosti a navrhl optimální řešení odvlhčení – zdivo bylo navrtáno a následně provedena chemická injektáž proti vzlínající vlhkosti. Tento proces se ukončil sanačními omítkami. Potom byla provedena úprava krovu sousedního domu vč. klempířských prvků z mědi a statické zajištění stávajícího krovu po ubourané zdi.

Vnitřní vybavení prostor pro druhou dětskou skupinu Bublinky bylo pořízeno z dotace, kterou jsme získali z Operačního programu zaměstnanost Evropského sociálního fondu. Tato dotace zahrnuje vybavení a provoz Bublinek na 3 roky.

Kolaudace objektu pro Bublinky proběhla 14. května 2019 velice úspěšně. Všechny zúčastněné složky neměly sebemenší argument ke stavebním věcem ani k vybavení vycházejícího z různých vyhlášek a zákonů vztahujících se k dětským skupinám nebo práci s malými dětmi.

Díky vstřícnosti Krajské hygienické stanice a Ministerstva práce a sociálních věcí byly Bublinky zaregistrovány do evidence dětských skupin dne 27. května 2019. Tudíž se mohla druhá dětská skupina 3. června 2019 otevřít pro 6 až 8 dětí na stálou či občasnou docházku. Po týdenním provozu jsme otevřeli Bublinky veřejnosti.“