Ve Sluníčkách se předškoláčci intenzivně připravují na vstup do základní školy. Samotný vstup do 1. třídy znamená pro dítě a pro celou rodinu velkou životní změnu. Učí se cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly. Příprava na školu je důležitá, jak ze strany dětské skupiny, tak i rodiny.

Děti pracují s pracovními listy k rozvoji grafomotorických dovedností a matematických schopností. Postupně zdokonalujeme řečové dovednosti, motorické, rozumové schopnosti a senzomotorickou koordinaci. Upevňujeme soustředěnost, pozornost a pracovní návyky.

U předškoláčků rozvíjíme:

 • jazykové a komunikativní kompetence dětí
 • zdokonalení pravolevé a prostorové orientace
 • zdokonalení sluchového vnímání (sluchová analýza, syntéza, diferenciace)
 • chápání časových vztahů
 • procvičení rozlišování barev
 • prohloubení schopnosti koncentrace, pozornosti a paměti
 • procvičení zrakově pohybové koordinace
 • zdokonalení úchopu psací potřeby a uvolnění svalstva ruky

JAK PROBÍHÁ VLASTNÍ PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁČKŮ?

 • Individuální příprava předškolních dětí
 • Skupinová práce předškoláků
 • Společné akce se ZŠ
 • Společné schůzky rodičů s předškoláčky ve třídě ZŠ
 • Vytvoření portfolia předškoláka – ukázka přípravy práce dítěte

Školní zralost
Zahájení školní docházky je pro každé dítě významným životním mezníkem. Dle našich zákonů se musí k zápisu do základní školy dostavit všechny děti, které v daném roce k 31. srpnu dovrší šest let věku. Věk však není jediným kritériem zaručujícím dítěti úspěšný start ve škole. Způsobilost dítěte pro zahájení školní docházky (školní zralost, připravenost) znamená dosažení takového stupně vývoje, který dítěti umožňuje úspěšně se adaptovat na školní prostředí a se zdarem si osvojovat školní znalosti a dovednosti. Kromě zralosti rozumové, která občas bývá nadhodnocována, je pro dobrý start budoucího prvňáčka velmi významná i jeho zralost osobnostní a sociální. Dítě musí být schopné bez problémů zvládnout odloučení od rodičů, zapojit se do kolektivu vrstevníků, spolupracovat s nimi, umět se podřídit i přiměřeně prosadit, zvládnout případný neúspěch. Dítě nastupující do první třídy musí být schopné reagovat na pokyny cizího dospělého, udržet pozornost u úkolu, umět si práci naplánovat, mít snahu úkol dokončit, běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva), zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, samostatnost v používání kapesníku), samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip. Prvňáček by měl být i dostatečně tělesně zdatný a obratný. Po stránce rozumového vývoje by dítě nastupující do školy nemělo být výrazně pod průměrem. K praktickým schopnostem a dovednostem prvňáka patří dostatečně rozvinutá jemná motorika a grafomotorika. Dítě by mělo: správně držet tužku, být schopné nakreslit jednoduchý obrázek na dané téma (domeček, auto, lidská postava…), napodobit základní geometrické obrazce, mít přiměřeně rozvinuté zrakové vnímání, umět postřehovat i drobné detaily na obrázcích (najít podobnosti a rozdíly, rozlišit zrcadlově obrácené tvary…), určit první a poslední písmeno ve slově, umět rytmizovat (vytleskat) básničku. Dítě má mít: vytvořenou základní početní představu, umět napočítat do pěti. Velmi důležitá je kvalita řečového projevu a správná výslovnost, schopnost slovy vyjádřit své myšlenky, povyprávět jednoduchý příběh, popsat obrázek.

Komentáře jsou zavřeny