V průběhu dne jsou dětem nabídnuty různorodé aktivity pro jejich všestranný rozvoj. Obtížnost činností a úkolů závisí na věku děťátka a úrovni jeho psychomotorických a rozumových dovedností.

2 a 3 leté děti vedeme k rozvoji jemné a hrubé motoriky (stavění věže, navlékání, hmatové činnosti, hry s míčem,…), grafomotoriky (úchop tužky), sebeobsluhy (pití z hrníčku, stolování, jedení lžičkou, pomoc při oblékání, pomoc při úklidu hraček,…), rozpoznávání chutí atd. Vše se řídí dle individuálních potřeb dětí, které mají více prostoru na hraní. Jednotlivé činnosti jsou zakomponovány do přirozených dětských her.

4 až 6-ti leté děti vedeme k rozvoji rozumových schopností, myšlení a vnímání (rozpoznávání předmětů, zvuků, rozumění pojmům, poslouchání krátkých příběhů, rozpoznávání geometrických tvarů, splnit jednoduchá úkoly, počítání na prstech, rozlišování materiálů atd.), rozvoj fantazie, grafomotoriky (nakreslení postavičky s několika částmi těla dle předlohy, obkreslování různých předloh), jemné a hrubé motoriky (trhání papíru, stříhání nůžkami, práce s modelínou a přírodními materiály, zavázaní tkaničky,…chytání míče, házení, stání na jedné noze, skákání snožmo,…), rozvoj sebeobsluhy (oblékání, mytí, jedení lžící a vidličkou, zapínání velkých knoflíků, pomoc při stolování,…).

Společně hrajeme hry, vedeme děti k  rytmizaci, zpěvu a přednesu básniček, vyrábění a tvořivosti, také budeme dělat pokusy, pracovat s keramikou atd.

Skupinová logopedie probíhá  2x týdně pod vedením magistry logopedie a surdopedie (nácvik správného dýchání, procvičování motoriky mluvidel, básniček atd.).

Individuální logopedie a surdopedie je po domluvě s rodiči.