Kategorie ‘Aktuality’

Krásné prožití vánočních svátků,
v příštím roce hodně štěstí, lásky a velké množství zdraví
Vám přeje
celý kolektiv Dětské skupiny Voděrady

Od začátku adventu jsme se s dětmi připravovali na nejkrásnější svátky v roce. Pekli jsme cukroví, zdobili školičku i její okolí. Vytvářeli jsme přáníčka pro radost rodičům, ale i voděradským babičkám a dědečkům, kterým jsme je osobně roznesli a potěšili je i básničkou z vánoční besídky.

I letos jsme s dětmi secvičili vánoční pásmo písniček a básniček. Ovšem vzhledem k situaci jsme využili techniku a rodičům tak zprostředkovali nevšední zážitek. Dětem i nám bylo trochu líto, že jsme neměli přímou zpětnou vazbu a chyběly tu úsměvy přihlížejících. Ale i tak jsme vše zvládli s nadšením a pravou předvánoční atmosférou. Byla to pro nás nová zkušenost a věříme, že jsme se s ní popasovali statečně. Napřesrok se snad opět setkáme u čaje a vůně perníčků u nás v dětské skupině.

Vánoce 20


U nás cvičí Sluníčka a Bublinky společně ve třídě Sluníček. Tělesná výchova se ve školičce odehrává skoro každý den. Jak ve třídě, tak venku paní učitelky nabízí dětem aktivity vedoucí k různorodému pohybu – běhání, skákání, ale i lezení, vylézání, přelézání atd.

Cvičení probíhá ráno pro zaktivování těla – procvičujeme chůzi, běh, skok a lezení dětí, ale i velmi oblíbené dětské taneční hry např. „na sochy“. Přes zimu chodíme do místního kulturního domu, který slouží jako tělocvična pro ZŠ. Zde se děti učí cvičit na nářadí – kotouly na žíněnkách,  cvičí na trampolíně a lavičkách (procvičují vylézání a slézání), přeskakování.  atd.

V měsíci září 2020 jsme uspořádali v místním parku i „školkovou olympiádu“ s několika disciplínami. Děti mají různé formy pohybu rády.

Sport


 

 

Hravá angličtina pro předškoláčky probíhá v pátek ráno od 8 hodin. Děti si cizí jazyk osvojují přirozenou a nenásilnou formou. Už v předškolním věku jsou schopny se naučit cizí jazyk stejným způsobem jako svoji mateřskou řeč. Při těchto hodinách angličtiny nejde o perfektní zvládnutí jazyka, ale o vytvoření pozitivního vztahu k angličtině – prostřednictvím her, soutěží a různých aktivit.

Naším cílem je, aby si děti osvojily základy např. pozdravit, uvítat se, pokyny ve třídě, počítání, barvy, zvířátka, jídlo, oblečení, hračky atd.

Ve Sluníčkách se předškoláčci intenzivně připravují na vstup do základní školy. Samotný vstup do 1. třídy znamená pro dítě a pro celou rodinu velkou životní změnu. Učí se cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly. Příprava na školu je důležitá, jak ze strany dětské skupiny, tak i rodiny.

Děti pracují s pracovními listy k rozvoji grafomotorických dovedností a matematických schopností. Postupně zdokonalujeme řečové dovednosti, motorické, rozumové schopnosti a senzomotorickou koordinaci. Upevňujeme soustředěnost, pozornost a pracovní návyky.

U předškoláčků rozvíjíme:

 • jazykové a komunikativní kompetence dětí
 • zdokonalení pravolevé a prostorové orientace
 • zdokonalení sluchového vnímání (sluchová analýza, syntéza, diferenciace)
 • chápání časových vztahů
 • procvičení rozlišování barev
 • prohloubení schopnosti koncentrace, pozornosti a paměti
 • procvičení zrakově pohybové koordinace
 • zdokonalení úchopu psací potřeby a uvolnění svalstva ruky

JAK PROBÍHÁ VLASTNÍ PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁČKŮ?

 • Individuální příprava předškolních dětí
 • Skupinová práce předškoláků
 • Společné akce se ZŠ
 • Společné schůzky rodičů s předškoláčky ve třídě ZŠ
 • Vytvoření portfolia předškoláka – ukázka přípravy práce dítěte

Školní zralost
Zahájení školní docházky je pro každé dítě významným životním mezníkem. Dle našich zákonů se musí k zápisu do základní školy dostavit všechny děti, které v daném roce k 31. srpnu dovrší šest let věku. Věk však není jediným kritériem zaručujícím dítěti úspěšný start ve škole. Způsobilost dítěte pro zahájení školní docházky (školní zralost, připravenost) znamená dosažení takového stupně vývoje, který dítěti umožňuje úspěšně se adaptovat na školní prostředí a se zdarem si osvojovat školní znalosti a dovednosti. Kromě zralosti rozumové, která občas bývá nadhodnocována, je pro dobrý start budoucího prvňáčka velmi významná i jeho zralost osobnostní a sociální. Dítě musí být schopné bez problémů zvládnout odloučení od rodičů, zapojit se do kolektivu vrstevníků, spolupracovat s nimi, umět se podřídit i přiměřeně prosadit, zvládnout případný neúspěch. Dítě nastupující do první třídy musí být schopné reagovat na pokyny cizího dospělého, udržet pozornost u úkolu, umět si práci naplánovat, mít snahu úkol dokončit, běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva), zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, samostatnost v používání kapesníku), samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip. Prvňáček by měl být i dostatečně tělesně zdatný a obratný. Po stránce rozumového vývoje by dítě nastupující do školy nemělo být výrazně pod průměrem. K praktickým schopnostem a dovednostem prvňáka patří dostatečně rozvinutá jemná motorika a grafomotorika. Dítě by mělo: správně držet tužku, být schopné nakreslit jednoduchý obrázek na dané téma (domeček, auto, lidská postava…), napodobit základní geometrické obrazce, mít přiměřeně rozvinuté zrakové vnímání, umět postřehovat i drobné detaily na obrázcích (najít podobnosti a rozdíly, rozlišit zrcadlově obrácené tvary…), určit první a poslední písmeno ve slově, umět rytmizovat (vytleskat) básničku. Dítě má mít: vytvořenou základní početní představu, umět napočítat do pěti. Velmi důležitá je kvalita řečového projevu a správná výslovnost, schopnost slovy vyjádřit své myšlenky, povyprávět jednoduchý příběh, popsat obrázek.

Děkujeme rodičům a především dětem za krásné podzimní výrobky. A za čas, který tvořením strávili společně. V životě dítěte tyto společně strávené chvilky mnoho znamenají. Především rodiče s dětmi si mezi sebou prohlubují vztah, učí se interakci, porozumění, kompromisu… Dětem tato vzájemná spolupráce pomáhá rozvíjet, kreativitu, jemnou motoriku, řeč atd. V neposlední řadě toto vytváření a plnění úkolů rodičů s dětmi je přípravou na společné plnění školních domácích úkolů.

Paní učitelky ve Sluníčkách a Bublinkách se zaměřují na rozvoj všech schopností  a dovedností, kulturních a hygienických návyků u každého dítěte.

Skoro do každého dne je zařazena hudební výchova. A každý pátek je společná hodina zpěvu s paní učitelkou Markétkou. Nezapomínáme ani na dramatickou výchovu s paní učitelkou Irenkou – čteme si, vyprávíme a hrajeme si různé pohádky ve školičkovém provizorním divadýlku. Například pohádku „O velké řepě“ hrají naše děti teď na podzim nejraději:-).

Milí přátelé, do dneška jsme čekali na vyhlášení dalších vládních opatření, zda budeme moci pro Vás uspořádat „POCHOD ZA BLUDIČKOU“…
Už ve čtvrtek 29. 10. 2020 od 17 hodin bude bludičková stezka nachystaná. Jedná se o individuální procházku v rámci rodiny (ne skupinek osob – je třeba dodržovat všechna vládní a hygienická nařízení). Začátek bude viditelně označen za domem čp. 181 na Horních Poustkách ve Voděradech a ukončena bude v neděli dne 1. listopadu 2020 v 10 hod. Doba procházky záleží na každé rodině. S sebou si kromě dobré nálady můžete vzít i lampion. Prosíme všechny účastníky o dodržování vládních nařízení, které se týkají volného pohybu a procházek do přírody… Příjemnou bludičkovou procházku Vám přeje kolektiv Dětské skupiny Voděrady

Vážení přátelé, vzhledem ke zhoršující se situaci a nouzovému stavu, jsme nuceni zrušit tradiční podzimní akce tzn. drakiádu a loučení s letním časem. Ale aby jste nepřišli i o každoroční lampionový průvod, tak paní učitelky ze Sluníček a Bublinek pro Vás vymyslely POCHOD ZA BLUDIČKOU. Jedná se opět o akci v rámci rodinné procházky o podzimních prázdninách. V průběhu dobrodružné stezky budete potkávat různé „příšerky“ Bludičky. U každé z Bludiček si budete moci vzít jednu kartičku. Ze všech kartiček si doma sestavíte obrázek. Pro zpestření bludičkové stezky s dobrodružstvím si s sebou kromě dobré nálady můžete vzít i lampion (pro zachování tradice). Věříme, že si užijete podzimní procházku. Vaše paní učitelky

Pro lepší informovanost rodičů o vývoji svého dítěte, jeho zralosti, adaptaci na různé situace atd. zavádíme KONZULTAČNÍ HODINY PRO RODIČE. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoliv dotazem ohledně svého dítka či dění u nás v Dětské skupině Voděrady.