Kategorie ‘Aktuality’

🧙Srdečně Vás zveme na čarodějnickou dobrodružnou stezku🧙

Zápis 21


Srdečně zveme děti a rodiče k ZÁPISU DO DĚTSKÉ SKUPINY VODĚRADY na školní rok 2021/2022 :-) I letos bude zápis probíhat individuální formou z důvodu pandemie. Paní učitelky ze Sluníčka a Bublinek se na Vás těší! :-)

Zápis 21


Milí rodiče a přátelé, i letos bychom se rádi připojili k 🧦PONOŽKOVÉMU DNU🧦 na podporu osob s Downovým syndromem. Jen letos 21. březen vychází na neděli, tak si můžete zpestřit nedělní den tím, že budete chodit v rozdílných ponožkách. My si s dětmi ve školičce užijeme „Ponožkový den“ hned, jak se sejdeme ve Sluníčku a Bublinkách :-)
Krásné prožití vánočních svátků,
v příštím roce hodně štěstí, lásky a velké množství zdraví
Vám přeje
celý kolektiv Dětské skupiny Voděrady

Od začátku adventu jsme se s dětmi připravovali na nejkrásnější svátky v roce. Pekli jsme cukroví, zdobili školičku i její okolí. Vytvářeli jsme přáníčka pro radost rodičům, ale i voděradským babičkám a dědečkům, kterým jsme je osobně roznesli a potěšili je i básničkou z vánoční besídky.

I letos jsme s dětmi secvičili vánoční pásmo písniček a básniček. Ovšem vzhledem k situaci jsme využili techniku a rodičům tak zprostředkovali nevšední zážitek. Dětem i nám bylo trochu líto, že jsme neměli přímou zpětnou vazbu a chyběly tu úsměvy přihlížejících. Ale i tak jsme vše zvládli s nadšením a pravou předvánoční atmosférou. Byla to pro nás nová zkušenost a věříme, že jsme se s ní popasovali statečně. Napřesrok se snad opět setkáme u čaje a vůně perníčků u nás v dětské skupině.

Vánoce 20


U nás cvičí Sluníčka a Bublinky společně ve třídě Sluníček. Tělesná výchova se ve školičce odehrává skoro každý den. Jak ve třídě, tak venku paní učitelky nabízí dětem aktivity vedoucí k různorodému pohybu – běhání, skákání, ale i lezení, vylézání, přelézání atd.

Cvičení probíhá ráno pro zaktivování těla – procvičujeme chůzi, běh, skok a lezení dětí, ale i velmi oblíbené dětské taneční hry např. „na sochy“. Přes zimu chodíme do místního kulturního domu, který slouží jako tělocvična pro ZŠ. Zde se děti učí cvičit na nářadí – kotouly na žíněnkách,  cvičí na trampolíně a lavičkách (procvičují vylézání a slézání), přeskakování.  atd.

V měsíci září 2020 jsme uspořádali v místním parku i „školkovou olympiádu“ s několika disciplínami. Děti mají různé formy pohybu rády.

Sport


 

 

Hravá angličtina pro předškoláčky probíhá v pátek ráno od 8 hodin. Děti si cizí jazyk osvojují přirozenou a nenásilnou formou. Už v předškolním věku jsou schopny se naučit cizí jazyk stejným způsobem jako svoji mateřskou řeč. Při těchto hodinách angličtiny nejde o perfektní zvládnutí jazyka, ale o vytvoření pozitivního vztahu k angličtině – prostřednictvím her, soutěží a různých aktivit.

Naším cílem je, aby si děti osvojily základy např. pozdravit, uvítat se, pokyny ve třídě, počítání, barvy, zvířátka, jídlo, oblečení, hračky atd.

Ve Sluníčkách se předškoláčci intenzivně připravují na vstup do základní školy. Samotný vstup do 1. třídy znamená pro dítě a pro celou rodinu velkou životní změnu. Učí se cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly. Příprava na školu je důležitá, jak ze strany dětské skupiny, tak i rodiny.

Děti pracují s pracovními listy k rozvoji grafomotorických dovedností a matematických schopností. Postupně zdokonalujeme řečové dovednosti, motorické, rozumové schopnosti a senzomotorickou koordinaci. Upevňujeme soustředěnost, pozornost a pracovní návyky.

U předškoláčků rozvíjíme:

 • jazykové a komunikativní kompetence dětí
 • zdokonalení pravolevé a prostorové orientace
 • zdokonalení sluchového vnímání (sluchová analýza, syntéza, diferenciace)
 • chápání časových vztahů
 • procvičení rozlišování barev
 • prohloubení schopnosti koncentrace, pozornosti a paměti
 • procvičení zrakově pohybové koordinace
 • zdokonalení úchopu psací potřeby a uvolnění svalstva ruky

JAK PROBÍHÁ VLASTNÍ PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁČKŮ?

 • Individuální příprava předškolních dětí
 • Skupinová práce předškoláků
 • Společné akce se ZŠ
 • Společné schůzky rodičů s předškoláčky ve třídě ZŠ
 • Vytvoření portfolia předškoláka – ukázka přípravy práce dítěte

Školní zralost
Zahájení školní docházky je pro každé dítě významným životním mezníkem. Dle našich zákonů se musí k zápisu do základní školy dostavit všechny děti, které v daném roce k 31. srpnu dovrší šest let věku. Věk však není jediným kritériem zaručujícím dítěti úspěšný start ve škole. Způsobilost dítěte pro zahájení školní docházky (školní zralost, připravenost) znamená dosažení takového stupně vývoje, který dítěti umožňuje úspěšně se adaptovat na školní prostředí a se zdarem si osvojovat školní znalosti a dovednosti. Kromě zralosti rozumové, která občas bývá nadhodnocována, je pro dobrý start budoucího prvňáčka velmi významná i jeho zralost osobnostní a sociální. Dítě musí být schopné bez problémů zvládnout odloučení od rodičů, zapojit se do kolektivu vrstevníků, spolupracovat s nimi, umět se podřídit i přiměřeně prosadit, zvládnout případný neúspěch. Dítě nastupující do první třídy musí být schopné reagovat na pokyny cizího dospělého, udržet pozornost u úkolu, umět si práci naplánovat, mít snahu úkol dokončit, běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva), zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, samostatnost v používání kapesníku), samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip. Prvňáček by měl být i dostatečně tělesně zdatný a obratný. Po stránce rozumového vývoje by dítě nastupující do školy nemělo být výrazně pod průměrem. K praktickým schopnostem a dovednostem prvňáka patří dostatečně rozvinutá jemná motorika a grafomotorika. Dítě by mělo: správně držet tužku, být schopné nakreslit jednoduchý obrázek na dané téma (domeček, auto, lidská postava…), napodobit základní geometrické obrazce, mít přiměřeně rozvinuté zrakové vnímání, umět postřehovat i drobné detaily na obrázcích (najít podobnosti a rozdíly, rozlišit zrcadlově obrácené tvary…), určit první a poslední písmeno ve slově, umět rytmizovat (vytleskat) básničku. Dítě má mít: vytvořenou základní početní představu, umět napočítat do pěti. Velmi důležitá je kvalita řečového projevu a správná výslovnost, schopnost slovy vyjádřit své myšlenky, povyprávět jednoduchý příběh, popsat obrázek.

Děkujeme rodičům a především dětem za krásné podzimní výrobky. A za čas, který tvořením strávili společně. V životě dítěte tyto společně strávené chvilky mnoho znamenají. Především rodiče s dětmi si mezi sebou prohlubují vztah, učí se interakci, porozumění, kompromisu… Dětem tato vzájemná spolupráce pomáhá rozvíjet, kreativitu, jemnou motoriku, řeč atd. V neposlední řadě toto vytváření a plnění úkolů rodičů s dětmi je přípravou na společné plnění školních domácích úkolů.