Kategorie ‘Fotogalerie’

Od začátku adventu jsme se s dětmi připravovali na nejkrásnější svátky v roce. Pekli jsme cukroví, zdobili školičku i její okolí. Vytvářeli jsme přáníčka pro radost rodičům, ale i voděradským babičkám a dědečkům, kterým jsme je osobně roznesli a potěšili je i básničkou z vánoční besídky.

I letos jsme s dětmi secvičili vánoční pásmo písniček a básniček. Ovšem vzhledem k situaci jsme využili techniku a rodičům tak zprostředkovali nevšední zážitek. Dětem i nám bylo trochu líto, že jsme neměli přímou zpětnou vazbu a chyběly tu úsměvy přihlížejících. Ale i tak jsme vše zvládli s nadšením a pravou předvánoční atmosférou. Byla to pro nás nová zkušenost a věříme, že jsme se s ní popasovali statečně. Napřesrok se snad opět setkáme u čaje a vůně perníčků u nás v dětské skupině.

Vánoce 20


Od začátku listopadu jsme se připravovali ve školičce na svátek svatého Martina. Přečetli jsme si o vojáku Martinovi legendu. O tom proč se říká, že jezdil na bílém koni, i když tomu tak nebylo. Proč se peče husa či rohlíčky…? Až jsme těm legendám uvěřili a opravdu si ve školičce upekli husu (z lineckého těsta), prostřeli si posvícenský talíř. Vytvořili koně, na kterém jezdil Martin dle legendy. A 11. listopadu při naší obvyklé procházce jsme se na návsi v parku dokonce se svatým Martinem potkali. Po obvyklém představování jsme se ptali, kam má namířeno, a tak nám odpověděl, že projíždí daleké krajiny. Přislíbil nám hodně sněhu a návštěvu zase za rok.

Tento týden nás provázel „Kostík Davídek“, kterého jsme si sestavili minulý rok. Letos jsme toto oblíbené téma měli ochuzené o přednášku některé paní doktorky či paní zubařky z důvodu pandemie. Ale nezaháleli jsme, a o to víc jsme prozkoumávali svoje těla naživo i v různých knihách. Naše děti baví listovat v literatuře, kde jsme se prolistovali k nervové, trávicí a oběhové soustavě, názorně jsme prozkoumali kostru a svaly atd. Díky nadšení z našeho těla a knih jsme se domluvili, že si každý zkusí vytvořit knihu o těle o třech stránkách.

Na první stránce je oblečený človíček, kterého jsme vymalovali, vystříhali obličej, který jsme poté nalepili – procvičovali jsme vnímání sebe, pravolevou orientaci, stříhání, kreslení. Na druhé stránce je kostra celého těla – procvičovali jsme stříhání, pravolevou orientaci, zrakové a prostorové vnímání, sluchovou percepci. Poslední třetí strana knihy obsahuje vnitřní orgány – rozšiřovali jsme slovní zásobu, posilovali sluchovou a zrakovou percepci, logické myšlení.

Tento týden byl plný aktivit, pohybu, stříhání, lepení, vytváření, kooperace, spolupráce, komunikace atd. Každý si vytvořil svoji vlastní první knihu :-) Příští týden nás čeká další zajímavé téma „Svatý Martin“.

Paní učitelky ze Sluníček a Bublinek v období podzimních prázdnin uspořádaly pro rodiny s dětmi dobrodružnou stezku POCHOD ZA BLUDIČKOU. Jednalo se o individuální procházku v rámci rodiny. Stezka byla připravena dopředu a vytyčena 3 dny.        Letos jsme nemohli pořádat společnou akci „Loučení s letním časem“ a lampionový průvod z důvodu pandemie Covid-19. Tak alespoň na STEZKU S BLUDIČKOU si děti mohly vzít lampiony a projít se  podzimní přírodou. Trasa byla lemována Bludičkami (strašidýlky) a u každé Bludičky byla dóza s jednou částí obrázku. Doma si pak děti mohly obrázek poskládat a vymalovat. Bylo připraveno celkem 50 obrázků a všechny byly dětmi rozebrány :-)

„Dušičkový“ balíček s překvapením dostaly i děti ve školičce :-)

 

 

U nás cvičí Sluníčka a Bublinky společně ve třídě Sluníček. Tělesná výchova se ve školičce odehrává skoro každý den. Jak ve třídě, tak venku paní učitelky nabízí dětem aktivity vedoucí k různorodému pohybu – běhání, skákání, ale i lezení, vylézání, přelézání atd.

Cvičení probíhá ráno pro zaktivování těla – procvičujeme chůzi, běh, skok a lezení dětí, ale i velmi oblíbené dětské taneční hry např. „na sochy“. Přes zimu chodíme do místního kulturního domu, který slouží jako tělocvična pro ZŠ. Zde se děti učí cvičit na nářadí – kotouly na žíněnkách,  cvičí na trampolíně a lavičkách (procvičují vylézání a slézání), přeskakování.  atd.

V měsíci září 2020 jsme uspořádali v místním parku i „školkovou olympiádu“ s několika disciplínami. Děti mají různé formy pohybu rády.

Sport


 

 

Ve třídě Bublinek, což jsou naše nejmenší děti, byl od začátku září trochu ruch, který se postupem času díky adaptačnímu plánu eliminoval – až zcela vymizel. Děti se postupně učí zvykat si na školičkový režim. Každý týden plní spoustu činností dle týdenních témat – vytváří, učí se básničky, cvičí, tancují, sportují… Paní učitelky Ivanka a Ivetka empaticky rozvíjí jejich schopnosti a dovednosti. Každému dítěti se věnují individuálně např. pro výtvarných činnostech nebo sebeobslužných dovednostech.

Bublinky


Hravá angličtina pro předškoláčky probíhá v pátek ráno od 8 hodin. Děti si cizí jazyk osvojují přirozenou a nenásilnou formou. Už v předškolním věku jsou schopny se naučit cizí jazyk stejným způsobem jako svoji mateřskou řeč. Při těchto hodinách angličtiny nejde o perfektní zvládnutí jazyka, ale o vytvoření pozitivního vztahu k angličtině – prostřednictvím her, soutěží a různých aktivit.

Naším cílem je, aby si děti osvojily základy např. pozdravit, uvítat se, pokyny ve třídě, počítání, barvy, zvířátka, jídlo, oblečení, hračky atd.

Ve Sluníčkách se předškoláčci intenzivně připravují na vstup do základní školy. Samotný vstup do 1. třídy znamená pro dítě a pro celou rodinu velkou životní změnu. Učí se cíleně pracovat, poslouchat, soustředit se a plnit zadané úkoly. Příprava na školu je důležitá, jak ze strany dětské skupiny, tak i rodiny.

Děti pracují s pracovními listy k rozvoji grafomotorických dovedností a matematických schopností. Postupně zdokonalujeme řečové dovednosti, motorické, rozumové schopnosti a senzomotorickou koordinaci. Upevňujeme soustředěnost, pozornost a pracovní návyky.

U předškoláčků rozvíjíme:

 • jazykové a komunikativní kompetence dětí
 • zdokonalení pravolevé a prostorové orientace
 • zdokonalení sluchového vnímání (sluchová analýza, syntéza, diferenciace)
 • chápání časových vztahů
 • procvičení rozlišování barev
 • prohloubení schopnosti koncentrace, pozornosti a paměti
 • procvičení zrakově pohybové koordinace
 • zdokonalení úchopu psací potřeby a uvolnění svalstva ruky

JAK PROBÍHÁ VLASTNÍ PŘÍPRAVA PŘEDŠKOLÁČKŮ?

 • Individuální příprava předškolních dětí
 • Skupinová práce předškoláků
 • Společné akce se ZŠ
 • Společné schůzky rodičů s předškoláčky ve třídě ZŠ
 • Vytvoření portfolia předškoláka – ukázka přípravy práce dítěte

Školní zralost
Zahájení školní docházky je pro každé dítě významným životním mezníkem. Dle našich zákonů se musí k zápisu do základní školy dostavit všechny děti, které v daném roce k 31. srpnu dovrší šest let věku. Věk však není jediným kritériem zaručujícím dítěti úspěšný start ve škole. Způsobilost dítěte pro zahájení školní docházky (školní zralost, připravenost) znamená dosažení takového stupně vývoje, který dítěti umožňuje úspěšně se adaptovat na školní prostředí a se zdarem si osvojovat školní znalosti a dovednosti. Kromě zralosti rozumové, která občas bývá nadhodnocována, je pro dobrý start budoucího prvňáčka velmi významná i jeho zralost osobnostní a sociální. Dítě musí být schopné bez problémů zvládnout odloučení od rodičů, zapojit se do kolektivu vrstevníků, spolupracovat s nimi, umět se podřídit i přiměřeně prosadit, zvládnout případný neúspěch. Dítě nastupující do první třídy musí být schopné reagovat na pokyny cizího dospělého, udržet pozornost u úkolu, umět si práci naplánovat, mít snahu úkol dokončit, běžně užívat společenské návyky (pozdrav, prosba, poděkování, omluva), zvládat základní hygienické návyky (samostatné používání WC, umytí rukou, samostatnost v používání kapesníku), samostatně se převléknout, zavázat tkaničky, zapnout knoflíky a zip. Prvňáček by měl být i dostatečně tělesně zdatný a obratný. Po stránce rozumového vývoje by dítě nastupující do školy nemělo být výrazně pod průměrem. K praktickým schopnostem a dovednostem prvňáka patří dostatečně rozvinutá jemná motorika a grafomotorika. Dítě by mělo: správně držet tužku, být schopné nakreslit jednoduchý obrázek na dané téma (domeček, auto, lidská postava…), napodobit základní geometrické obrazce, mít přiměřeně rozvinuté zrakové vnímání, umět postřehovat i drobné detaily na obrázcích (najít podobnosti a rozdíly, rozlišit zrcadlově obrácené tvary…), určit první a poslední písmeno ve slově, umět rytmizovat (vytleskat) básničku. Dítě má mít: vytvořenou základní početní představu, umět napočítat do pěti. Velmi důležitá je kvalita řečového projevu a správná výslovnost, schopnost slovy vyjádřit své myšlenky, povyprávět jednoduchý příběh, popsat obrázek.

Paní učitelky ve Sluníčkách a Bublinkách se zaměřují na rozvoj všech schopností  a dovedností, kulturních a hygienických návyků u každého dítěte.

Skoro do každého dne je zařazena hudební výchova. A každý pátek je společná hodina zpěvu s paní učitelkou Markétkou. Nezapomínáme ani na dramatickou výchovu s paní učitelkou Irenkou – čteme si, vyprávíme a hrajeme si různé pohádky ve školičkovém provizorním divadýlku. Například pohádku „O velké řepě“ hrají naše děti teď na podzim nejraději:-).

Ve školičce jsme si udělali týden příprav na tzv. „Podzimní slavnosti“ – které se bohužel letos konat nemohou.             S dětmi jsme vytvářeli různé druhy lucerniček (dýňových a skleněných), abychom si alespoň vyzdobili školičku, naše domovy či pokojíčky. Užili jsme si i dvě procházky s lampiony. Prostě celý týden jsme vytvářeli a užívali pro radost (ostatně jako vždy) v této nelehké době. Užijte si krásný víkend, popřípadě i podzimní prázdniny, opatrujte se, mysleme na zdraví své, svých dětí, nejbližších i ostatních, ať tuto neradostnou dobu přežijeme všichni ve zdraví!